Het saneringsplan

Er is in samenwerking met Fugro onderzoek gedaan naar de exacte toestand van de verontreiniging en de verspreidingsrisico's. Op basis hiervan is een begin 2013 een concept saneringsplan opgesteld. Doel van de saneringsaanpak is om te komen tot een duurzame en veilig gesaneerde stortplaats waarbij de natuurwaarden worden verbeterd. Niet alleen van de stortplaats maar ook van het omliggende gebied.
 

Isoleren en Controleren
Door de provincie Noord-Holland is een voorbeoordeling uitgevoerd van het saneringsplan; de provincie vindt het een goede aanpak. De sanering zal bestaan uit:
  • het aanbrengen van een isolerende afdeklaag op de oude stortplaats 
  • het dempen en/of opschonen van verontreinigde watergangen
  • beheersen van de verspreiding van verontreinigingen in het water
  • nazorg en monitoring van kwaliteit van het grondwater

Vanwege het soort sanerende maatregelen spreken we van een I/C aanpak; Isoleren en Controleren.

Afdekken en isoleren
De oude stortplaats wordt voorzien van een voldoende dikke laag schone gebiedseigen grond. De stort krijgt hiermee een veilige leeflaag. De voormalige stortplaats wordt daarbij circa 75 cm tot 1 m opgehoogd. Om verspreiding van de verontreiniging te voorkomen, wordt tussen de isolatielaag en het afval een kleiachtige waterremmende laag aangebracht.

Aanpakken grondwaterverontreiniging
Het verontreinigde slib in de sloten op en nabij de stortplaats wordt verwijderd om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. De slootranden worden afgewerkt met een kleiachtige laag. Zo kan er raakt het water niet opnieuw verontreinigd. 
 
Direct maatregelen indien nodig
Na sanering blijft Afvalzorg verantwoordelijk voor de monitoring en controle. Dit wordt vastgelegd in het saneringsplan. Wanneer dit nodig is, zullen snel aanvullende maatregelen worden genomen. Bijvoorbeeld wanneer uit controle blijkt dat er toch nog sprake is van verspreiding van verontreiniging of bij een calamiteit. Hiervoor is geld gereserveerd. 
 
Toezicht provincie
De provincie toetst of het saneringsplan voldoet aan de eisen die gelden voor bodemsanering. Daarnaast ziet de provincie toe op een goede uitvoering van het saneringsplan. Als de sanering is afgerond, beoordeelt de provincie het evaluatierapport.